Incidentele baten en lasten

Een goed beeld van de financiële positie van de gemeente vereist ook inzicht in de incidentele baten en lasten. Hierover vindt u een overzicht van de incidentele baten en lasten.

Bedragen x € 1.000

Begroting 2017

Rekening 2017

Programma Inwoner

Bijdrage reorganisatiekosten Breed

-26

-

Opheffing/ liquidatiekosten Breed

183

183

Kosten scholing VVE taalniveau 3F

-24

-7

Rijksbijdrage scholing VVE taalniveau 3F

24

24

Inhuur projectleider transformatie dure naar goedkope zorg

-100

-59

Verduurzaming schoolgebouwen/ MFA's

-93

-47

Inrichting Wmo- ruimten

-42

-

Afrekening HHT 2015/2016 en uitgaven HHT 2017

25

25

Totaal programma Inwoner

-53

119

Programma Onze Buurt

Groen: beplantingsmateriaal

-75

-12

Bijdrage aanleg Rotonde Zevenheuvelenweg/Nieuweweg

-

-24

Bijdrage Herinrichting winkelcentrum Beek

-

-21

Bijdrage uit voorziening wegen t.b.v. aanleg fietspad Biesseltsebaan

-

475

Bijdrage uit voorziening wegen t.b.v. herinrichting/rioolvervanging Stekkenberg

-

631

Bijdrage uit voorziening wegen t.b.v. vervanging bergingsvoorziening/wegdek Kwakkenberglaan/Kon.Julianalaan

-

270

Advieskosten wegbeheer

-85

-

Dotatie aan voorziening kunst/ oorlogsmonumenten

-

-40

Harmonisatie accommodatiebeleid

-32

-1

Project Gezond in de Stad

-45

-

Totaal programma Onze Buurt

-237

1.278

Programma Onze Gemeente

Bijdrage kosten Herindeling MUG

-

-177

Kadernota Toerisme: van trots naar topbestemming

-10

-

Maat- en meerwerk re-integratieactiviteiten 2017

202

202

Wandelpadennetwerk

-55

-15

Investeringsbijdrage museumpark Orientalis

-84

-84

Subsidie Nationaal Bevrijdingsmuseum

-590

-72

Liquidatie- uitkering Stadsregio Arnhem-Nijmegen

122

122

Bijdrage SEV- Attractief dorpscentrum Groesbeek

-

-45

Bijdrage SEV- Imagocampagne Groesbeek

-

30

Bijdrage SEV- Stimulering woningmarkt Groesbeek

-

-47

Bijdrage ISV-project Schoolstraat/ J. Arntzstraat Kekerdom

-

-61

Grondexploitatie locatie Hubertushof Ooij

310

310

Totaal programma Onze Gemeente

-105

340

Programma Ons geld

Extra geld rijk herindeling (gestort in algemene reserve)

1.571

1.571

Dividend Vitens

12

12

Totaal programma Ons geld

1.583

1.583

Reserves

Storting in algemene reserve

-1.571

-1.571

Bijdrage algemene reserve tbv diverse projecten

776

909

Bijdrage reserve lopende projecten tbv diverse projecten

209

1.136

Dotatie risicoreserve Jeugd & Wmo

-25

-25

Bijdrage risicoreserve Jeugd & Wmo

981

896

Bijdrage egalisatiereserve ODRN

123

83

Dotatie reserve dekking kapitaallasten (sloop 't Bosduiveltje)

-58

-1.687

Totaal reserves

435

-259

Totaal

1.623

3.061