Voorwoord en persbericht

Welkom bij de jaarstukken 2017.
De Jaarstukken 2017 zijn digitaal, net zoals de begroting 2017.

In de jaarstukken legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over het boekjaar 2017. Tussentijds hebben wij hierover bij de Voor- en Najaarsnota al gerapporteerd. De laatste integrale begrotingswijziging die door u is vastgesteld betreft de Najaarsnota 2017. De cijfers in de jaarstukken 2017 vergelijken we met de actuele, laatst gewijzigde begroting 2017.

De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag is een inhoudelijke verantwoording van de doelen en resultaten die we hebben behaald. De jaarrekening is een financiële weergave van de realisatie in 2017 en van de stand van de cijfers per einde van het boekjaar.

De jaarstukken hebben dezelfde opzet als de begroting. We noemen per onderwerp en per paragraaf eerst de doelen en resultaten uit de begroting. Daaronder staat de stand van zaken van het voor- en najaar 2017. Hierdoor staat alle informatie bij elkaar. Bij de jaarrekening hebben we deze teksten verder aangevuld.

Hoever staan we met de afgesproken resultaten en de ambities?
We hebben tot nu toe veel van het collegeakkoord bereikt, maar er blijven altijd doelen over om na te streven. We hebben in de raadsvergadering van 8 februari 2018 het coalitieprogramma geëvalueerd. (zie ook evaluatie coalitieprogramma 2015-2018).
De hierna genoemde doelen blijven onze aandacht houden.
• We vergroten de kansen voor de lokale ondernemers door leegstand te voorkomen en het glasvezelnetwerk uit te breiden.
• We verhogen onze duurzaamheidsambities en werken aan de klimaatadaptatie om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen.
• We willen de kwaliteit van de noodzakelijke zorg behouden, maar de kosten verlagen. Dat  bereiken we door meer lokaal te organiseren en verder te werken aan de transformatie van zorg naar preventie.
• We willen het probleem rond het wegenbeheer aanpakken. Dit bereiken we door het onderhoudsniveau te verhogen.

Door in te zetten op deze doelen werken we aan een Berg en Dal dat klaar is voor de toekomst.

Wat is het financieel effect van het jaar 2017?
Het resultaat van het boekjaar bedraagt € 1.222.000 voordelig. Bij de Najaarsnota hadden we een resultaat verwacht van € 664.000 voordelig. Van het saldo van € 1.222.000 hevelen we € 106.000 over naar 2018. Wij stellen voor het resterende bedrag van € 1.116.000 toe te voegen aan de Algemene reserve.

In de jaarstukken gaan we verder op de cijfers in.

Het raadsvoorstel en het raadsbesluit zijn opgenomen in de bijlagen. Klik hier om direct naar het raadsvoorstel en het raadsbesluit te gaan.

PERSBERICHT JAARREKENING 2017

Gemeente Berg en Dal sluit ook het jaar 2017 af met een plus

De gemeente Berg en Dal heeft 2017 afgesloten met een plus van € 1.222.000. Dit blijkt uit de jaarstukken die het college aan de gemeenteraad heeft gestuurd.

Geld naar 2018 en naar de algemene reserve.
Een deel van dit bedrag, € 106.000, is bedoeld voor budgetten die overgeboekt worden van 2017 naar 2018. Dit zijn kosten die in 2017 gepland waren, maar toen niet uitgegeven zijn. Op deze manier is er in 2018 weer budget voor deze uitgaven.
De € 1.116.000, die dan nog overblijven, gaan naar onze spaarpot, de algemene reserve. Tenminste, dat stelt het college aan de raad voor.

Toelichting
Het college heeft in de jaarstukken het bedrag van € 1.222.000 verder toegelicht.  Ten opzichte van de laatste ramingen wijken de cijfers € 559.000 gunstig af.
Het gaat hier om heel veel posten. Meevallers zijn bijvoorbeeld resultaten van de grondexploitatie, het geld dat de gemeente van het rijk krijgt (algemene uitkering) en het lagere tekort op het sociaal domein.

Wat vindt de wethouder?
Wethouder Sylvia Fleuren (Financiën) zegt over de jaarstukken: “In onze gemeente ging in 2017 ongeveer € 90 miljoen om. We proberen onze uitgaven en inkomsten zoveel mogelijk in evenwicht te houden en zo goed mogelijk in het schatten. Het verschil van € 559.000 is minder dan 1% van onze omzet. Onze inschattingen zijn daarmee goed geweest.”

Op 5 juli bespreekt de gemeenteraad de jaarstukken 2017.