Samenvatting

Resultaat 2017
De jaarrekening laat het volgende resultaat zien.

Bedragen x € 1.000

Rekeningresultaat

Saldo van baten en lasten

2.111

Mutaties in reserves

-889

Gerealiseerd resultaat

1.222

Als we de uiteindelijk behaalde financiële resultaten vergelijken met het actuele begrotingssaldo 2017, dan laat dit het volgende beeld zien.

Bedragen x € 1.000

Programma

Begroting 2017 Primair Saldo

Begroting 2017 Actueel Saldo

Rekening 2017     Saldo

Verschil

Inwoner

-29.911

-31.514

-31.273

241

Onze buurt

-11.326

-9.410

-9.168

242

Onze gemeente

-3.869

-4.804

-4.010

794

Ons geld

53.585

54.295

54.473

179

Overhead

-7.957

-7.956

-7.911

46

Saldo rekening baten en lasten

521

611

2.111

1.500

Toevoeging aan reserves

-2.235

-5.131

-6.167

-1.036

Onttrekking aan reserves

1.714

5.184

5.278

95

Resultaat rekening baten en lasten

0

664

1.222

559

De verschillen tussen de begrote en werkelijke bedragen zijn te verdelen in de volgende categorieën:

  1. Verschillen die ontstaan zijn na de laatste bijstelling van de begroting 2017
    De laatste bijstelling van de begroting 2017 is opgesteld in oktober 2017 (Najaarsnota). Heeft er zich hierna iets voor gedaan wat niet voorzien was, dan leidt dit tot een verschil in de jaarrekening.
  2. Verschillen veroorzaakt door niet uitgevoerde activiteiten
    Als activiteiten in 2017 wel zijn begroot, maar niet werkelijk uitgevoerd dan leidt dit tot voordelen in 2017. Voor de activiteiten die we doorschuiven naar 2018, moeten we ook het budget overhevelen naar 2018. Het gaat hier om een bedrag van € 106.000.
  3. Veel kleine verschillen
    In de Najaarsnota zijn alleen de afwijkingen boven de € 10.000 meegenomen. De kleinere verschillen zijn niet verwerkt.

Verklaring verschillen
Globaal kunnen we het voordelige verschil ten opzichte van de actuele begroting van € 559.000 als volgt verklaren.

Bedragen x €1.000

Taakveld

Toelichting

Verschil

I/S/RES

Bestuur

-

Hogere dotatie aan de voorziening pensioenverplichtingen voormalige wethouders. De actualisatie wordt jaarlijks achteraf herrekend.

-285

I

-

Dit betreft de bijdrage aan het herindelingskrediet. Aangezien de bijdrage wordt gedekt uit de reserves, staat er een zelfde voordeel tegenover bij programma Ons Geld.

-177

I

Overhead

-

BTW-teruggaaf oude jaren 2012 t/m 2016

142

I

-

Dotatie voorziening voormalig personeel

-138

I

-

Vrijval voorziening verlofuren personeel

74

I

OZB

-

De opbrengst OZB is € 53.000 lager dan begroot.

-53

I

Uitkering gemeentefonds

-

De afrekening over de jaren 2015/2016 bedraagt € 90.000 en de aanpassing 2017 € 208.000. Beide bedragen waren niet geraamd.

298

I

Wegen

-

Investeringsbijdrage aan project Rotonde Zevenheuvelenweg en Herinrichting winkelcentrum Beek. Hier staat bijdrage uit reserve lopende projecten tegenover op programma Ons Geld.

-46

I

-

Er is aanzienlijk meer uitgegeven aan gladheidsbestrijding met name op de post huur materialen (-€ 81.000). Daarnaast zijn de inkomsten achtergebleven o.a. de bijdrage van de provincie voor het strooien op provinciale wegen (-€ 9.000).

-90

I

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-

Er waren diverse mutaties in de grondexploitaties van de Bedrijventerreinen, waarbij bij een aantal complexen tussentijds winst is genomen. Dit is vanaf 2016 verplicht volgens het BBV.

87

I

Toerisme

-

Een aantal projecten is gestart in 2017 en loopt door in 2018. Voor de Communicatiecampagne Berg en Dal stellen we voor het budget naar 2018 over te hevelen.

78

I

-

Het project toeristische bebording is gestart, maar nog niet afgerond. We stellen voor het bedrag over te hevelen naar 2018. Dat geldt ook voor het project wandelpadennetwerk.
Dit is bij de Najaarsnota 2017 reeds gemeld (€ 40.000).

54

I/RES

Onderwijshuisvesting

-

Een verduurzamingsproject van een school in de voormalige gemeente Ubbergen is niet uitgevoerd in 2017. Tegenover dit voordeel staat een lagere aanwending van de algemene reserve (zie programma Ons geld).

46

R

Leerlingenvervoer

-

Betreft lagere kosten voor leerlingenvervoer. De verrekening van de bijdragen aan de DRAN is voorlopig gebaseerd op de oude verdeelsleutel.

75

I

Sportbeleid en activering

-

Bij onze aanpak ‘sportstimulering’ is het streven om zoveel mogelijk van de beschikbare middelen in te zetten voor het ondersteunen van initiatieven van verenigingen en organisaties (zoals het onderwijs). We zijn dus voor een deel afhankelijk van deze organisaties om de middelen uit te kunnen geven. Ondanks dat er in 2017 meer initiatieven zijn geweest om aanspraak te maken op alle middelen, is er toch € 45.000 overschot op dit budget. Aan harmonisatie van het accommodatiebeleid is € 20.000 minder besteed en er is € 10.000 minder aan subsidie sportverenigingen betaald.

75

I/RES

Sportaccommodaties

-

De onderhoudskosten van zwembad De Lubert vallen ruim € 99.000 lager uit dan begroot. Een van de redenen is dat een deel van het onderhoud (€ 45.000) pas later wordt uitgevoerd. Via budgetoverheveling stellen we voor dit bedrag toe te voegen aan de begroting 2018. Dit is bij de Najaarsnota 2017 reeds gemeld (€ 65.000). Verder is er een voordeel van € 44.000 bij de opbrengsten met name bij de abonnementen en leskaarten. Er is € 20.000 minder dan verwacht ingehuurd voor schoonmaak. De verwachting is dat deze kosten toenemen na de verbouwing.

167

I

Musea

-

Bij de jaarrekening 2016 is € 590.000 voor het Bevrijdingsmuseum overgeheveld naar 2017. Dit bedrag is niet volledig besteed en het voorstel is om het restant bedrag van € 517.715 over te hevelen naar 2018. Op programma Ons Geld vindt hierdoor een lagere aanwending van de algemene reserve plaats.

518

I/RES

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-

Het voordeel op het taakveld "Natuurlijk Groen" is als volgt te verklaren: door te weinig tijd en een verkeerde inschatting van de te volgen procedures is er niet gestart met het verjongen van laanstructuren. De uitvoering gebeurt nu in 2018. We stellen voor het overgebleven budget van € 63.000 over te hevelen naar 2018. In 2017 is te weinig aandacht besteed aan het vervangen en omvormen van groenvoorzieningen. Veel areaal groen is aan renovatie toe; we stellen voor het overgebleven budget van € 20.000 over te hevelen naar 2018. Door een andere werkwijze bij het onderhoud van bermen (sloten niet uitgekorft, lagere onderhoudsfrequentie) is er budget overgebleven. Dit is niet goed bevallen. In 2018 gaan we weer terug naar de normale onderhoudsfrequentie, waarvan de kosten € 37.000 bedragen. Tot slot is er in 2017 € 8.000 meer aan derden doorberekend.

129

I

Samenkracht & burgerparticipatie

-

De inspectiekosten voor kinderopvang waren € 20.000 minder en aan subsidies voor ouderenwerk, jeugdwerk, bewonersinitaiteven e.d is € 52.000 minder besteed.

72

I

Wijkteams

-

De kosten voor inhuur, opleiding en huisvesting van de sociale teams vielen lager uit. Dit wordt verrekend met de aanwending van de risicoreserve jeugd/wmo.

133

RES

Inkomens- en bijstandsvoorziening

-

Aan met name bijzondere bijstand is € 170.000 minder uitgegeven. Wij stellen voor om € 118.000 hiervan over te hevelen naar 2018 voor de uitvoering van het kindpakket. Daarnaast is er een hoger bedrag (€ 74.000) wegens terugvordering en aflossing van bijzondere bijstand ontvangen. De uitgaaf voor schuldverlening was € 38.000 lager.

282

I/RES

Arbeidsparticipatie

-

Van het rijk is geld ontvangen in verband met de verhoogde asielinstroom. Dit geld wordt ingezet voor diverse projecten. Een deel hiervan, namelijk € 169.000, zal in 2018 worden besteed. We stellen voor om dit over te hevelen naar 2018. Daarnaast is € 30.000 minder besteed aan de inhuur voor activering van de participatieklanten in de vorm van een vrijwillige tegenprestatie.

199

I/RES

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-

De kosten voor rolstoel-, woon- vervoersvoorziening hebben € 94.000 minder bedragen. De verrekening van de bijdrage aan de DRAN voor wmo-vervoer is voorlopig gebaseerd op de oude verdeelsleutel.

94

I/S

Maatwerkdienstverlening 18+

-

Lagere kosten voor voornamelijk zorgkosten Wmo (dagbesteding en begeleiding) € 72.000. Voor de inrichting van wmo ruimtes voor inloop en ontmoeting is € 42.000 niet besteed. Dit bedrag hevelen we over naar 2018.

114

I/S

Maatwerkdienstverlening 18-

-

Lagere zorgkosten voor blok B (begeleiding en ambulante hulp) jeugd

215

I/RES

Geëscaleerde zorg 18-

-

Hogere zorgkosten voor blok C (zorg met verblijf)

-430

I/RES

Riolering

-

Diverse voordelige mutaties riolering

257

I

-

Onttrekking aan voorziening riolering

20

I

Afval

-

Diverse mutaties in het taakveld afval leiden tot dit nadeel. De belangrijkste mutaties zijn:
- de verkoop van afvalzakken was lager (€ 58.000);
- er is minder afval ingezameld;
- in 2017 is nog een deel van de harmonisatie van de afvalinzameling afgerekend (€ 59.000);
- de opbrengst van de afvalstoffenheffing is achtergebleven bij de raming (€ 54.000).

-187

I

Milieubeheer

-

De functie van de aanjager duurzaamheid is later ingevuld dan verwacht. Daardoor zijn er minder kosten voor duurzaamheid gemaakt dan begroot. We stellen daarom voor een bedrag van € 60.000 over te hevelen 2018. Dit is bij de Najaarsnota 2017 reeds gemeld (€ 50.000).

69

I/RES

Bouwvergunningen

-

In 2017 waren er meer inkomsten van bouwleges. Hier staat een hogere uitgave tegenover op de taakvelden Milieu en Wonen en Bouwen voor de inzet van de ODRN.

86

I

Grondexploitatie

-

Er waren diverse mutaties in de grondexploitaties; een aantal complexen is afgesloten en er is (tussentijds) winst genomen. Dit is vanaf 2016 verplicht volgens het BBV. Tenslotte zijn er kosten voor het SEV-project verantwoord op dit taakveld. Hier staat een bijdrage uit de reserve tegenover.

619

I/RES

Salaris- en inhuurkosten

-

Dit betreft de doorbelasting van de salaris- en inhuurkosten van de tijd die de organisatie aan de diverse taken besteedt.

-288

I

-

overige doorbelastingen van de kostenverdeelstaat (= kosten organisatie) van € 36.000 nadelig;
lagere doorbelasting naar projecten, dit leidt tot een nadeel van € 472.000. Het gaat hier om uren die geraamd waren op projecten, maar die ten laste van de reguliere exploitatie komen.

-508

I

Mutaties reserves

-

Zie de toelichting bij programma Ons Geld.

-2.044

I

Diverse verschillen

-

Dit betreft heel veel kleine verschillen, die per saldo leiden tot een nadeel van € 216.000.

-216

I

Saldo

-559

Resultaatbestemming
Van het saldo van € 1.222.000 hevelen we € 106.000 over naar 2018. Wij stellen voor het resterende bedrag van € 1.116.000 toe te voegen aan de Algemene reserve.