Ons geld

In dit programma staat:

  • waar ons geld vandaan komt: overzicht van de algemene dekkingsmiddelen (inclusief treasury en reserves);
  • hoeveel vennootschapsbelasting we moeten te betalen;
  • hoe we het bedrag we voor dingen hebben besteed, die we niet hadden kunnen voorzien.
Begroot€ 53.684
Rekening€ 52.362
Resultaat€ -1.321
(bedragen x €1.000)

Algemeen
Wij willen een financieel gezonde gemeente zijn voor nu en in de toekomst. Dit betekent dat wij een verantwoord financieel beleid voeren met sluitende begrotingen. Daarbinnen maken we ruimte voor noodzakelijke en gewenste veranderingen van beleid en het opvangen van onvoorziene omstandigheden. Wij maken steeds de afweging tussen onze bestuurlijke ambities en de daarvoor beschikbare middelen.

Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen
Volgens artikel 8 van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) bevat het overzicht algemene dekkingsmiddelen ten minste:
a. lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is;
b. algemene uitkeringen;
c. dividend;
d. saldo van de financieringsfunctie;
e. overige algemene dekkingsmiddelen.

Hieronder treft u een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen met een toelichting per onderdeel.

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Rekening
2016

Begroting
2017
Primair

Begroting
2017
Actueel

Rekening
2017

Verschil
Begroting Realisatie 2017

Lokale heffingen

- OZB

4.988

5.076

5.076

5.023

-53

- Toeristenbelasting*

248

235

276

276

0

- Baatbelasting

1

1

1

1

0

- Forensenbelasting*

12

13

13

19

6

- Uitvoeringskosten*

-384

-398

-398

-436

-38

Totaal lokale heffingen

4.865

4.927

4.968

4.884

-84

Algemene uitkering

- uitkering

49.564

48.232

48.595

48.908

313

- uitvoeringskosten

-10

-13

-13

-15

-1

Totaal algemene uitkering

49.553

48.219

48.582

48.894

312

Dividend

- opbrengsten

162

178

213

213

0

- kosten

-9

-5

-5

-5

0

Totaal dividend

153

173

208

209

0

Saldo financieringsfunctie

756

534

625

666

41

Overige dekkingsmiddelen

- Post onvoorzien

0

-11

0

0

0

- Stelposten / diversen

0

-400

-31

0

31

- Saldo kapitaallasten

1.249

247

205

122

-83

- Diversen

37

0

0

0

0

1.287

-165

174

122

-52

Totaal algemene dekkingsmiddelen

56.614

53.689

54.557

54.774

218

Mutaties op reserves

- toevoeging aan

-6.825

-2.235

-5.131

-6.167

-1.036

- onttrekking aan

6.732

1.714

5.184

5.278

95

Totaal reserves

-93

-521

53

-889

-942

Batig resultaat

893

0

664

1.222

559

* De toeristenbelasting en forensenbelasting met de daarbij horende uitvoeringskosten zijn vermeld bij programma 3 Onze gemeente. Dit is verplicht op grond van het BBV.

a. Lokale heffingen
Onder de lokale heffingen verstaan we de Onroerende zaakbelastingen, Toeristenbelasting, Forensenbelasting en de Baatbelasting. Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar de paragraaf 'Lokale heffingen'.
De uitvoeringskosten zijn in het overzicht apart zichtbaar gemaakt. Dit om de ontwikkeling van de opbrengsten goed zichtbaar te maken.

b. Algemene uitkeringen
De belangrijkste inkomstenbron van de gemeente is de uitkering die wij ontvangen uit het Gemeentefonds. De algemene uitkering is berekend op basis van de meest actuele gegevens over onze gemeente, zoals aantallen inwoners, uitkeringsgerechtigden enzovoort. Daarnaast zijn in 2017 afrekeningen over oude jaren verantwoord. De raming is gebaseerd op de septembercirculaire 2017. Het voordelige verschil van € 313.000 ten opzichte van de actuele begroting is als volgt te verklaren:

a. afrekening oude jaren                  €   90.000
b. aanpassing 2017 (inclusief BTW-afrekening VNG)      € 208.000
c. compensatie BTW projecten gemeentefonds         €   15.000
Totaal verschil begroting-rekening               € 313.000

c. Dividend
Het verantwoorde bedrag van ruim € 213.000 betreft de dividenduitkering over 2016 van de BNG (€ 169.000) en Vitens (€ 44.000).

d. Saldo financieringsfunctie
In de regelgeving is het saldo van de financieringsfunctie apart vermeld als onderdeel van de algemene dekkingsmiddelen.
Onder dit saldo wordt verstaan: het saldo van de kosten en opbrengsten die samenhangen met het uitzetten en opnemen van geld, en de renteopbrengsten van de eigen financieringsmiddelen. De eigen financieringsmiddelen zijn de reserves en voorzieningen.
Het saldo bedroeg in 2017: € 666.000.

e. Overige algemene dekkingsmiddelen
Vennootschapsbelasting
Per 1 januari 2016 is de vennootschapsbelastingplicht (VPB-plicht) voor publieke organisaties (zoals de gemeenten) ingevoerd. Dit betekent dat de gemeente belasting moet afdragen over de winst die met "commerciële activiteiten" wordt gemaakt. Met commerciële activiteiten worden in dit verband activiteiten bedoeld, die zowel door de gemeente als door ondernemers (kunnen) worden verricht. Te denken valt hierbij aan de grondexploitatie. Over 2017 hoeven wij geen vennootschapsbelasting te betalen.

Onvoorzien/ stelposten
In de begroting 2017 hadden we een stelpost opgenomen voor nieuw beleid van € 400.000. Daarnaast was er € 11.000 beschikbaar voor onvoorziene uitgaven. Hieronder vindt u een overzicht van de inzet van de stelpost en de post onvoorzien.

Bedragen x €1.000

Begrotingswijziging

Toelichting

Bedrag

Stelpost nieuw beleid

Primaire begroting

Beginstand van de stelpost nieuw beleid

-400

3e/5e wijz 2017

Vaststelling Economische visie Berg en Dal 2017-2021

100

6e wijz 2017

Vaststelling Kadernota Toerisme "Van trots naar topbestemming"

100

10e wijz 2017

Herinrichting Dorpsweide Groesbeek

55

12e wijz 2017

Vaststelling Energievisie gemeente Berg en Dal 2017-2020

100

17e wijz 2017/ NJN

Subsidie Maddogs

14

Eindstand stelpost nieuw beleid

-31

Post onvoorzien

Primaire begroting

Beginstand van de stelpost onvoorzien

-11

6e wijz 2017

Vaststelling Kadernota Toerisme "Van trots naar topbestemming"

10

11e wijz 2017/ VJN

Subsidie collectieve preventie GGz

1

Eindstand stelpost onvoorzien

0

Beleidsindicatoren

De gegevens van de beleidsindicatoren komen van de website Waar staat je gemeente.nl . De cijfers kunnen ieder moment wijzigen. Wij hebben in deze jaarrekening de cijfers per 12 maart 2018 opgenomen.