Raadsvoorstel

                       Raadsvoorstel

Griffiersnummer:

Onderwerp:

Jaarstukken 2017: Jaarrekening en Jaarverslag

Datum B&W-vergadering

5 juni 2018

Datum raadsvergadering

5 juli 2018

Datum carrousel:

-

Portefeuillehouder:

S. Fleuren

Ambtenaar:

R.M.A. Jilisen

Telefoonnummer:

14024

E-mailadres:

r.jilisen@bergendal.nl

Zaaknummer:

Z-18-64338

Documentnummer:

VB/Raad/18/00633

Aan de gemeenteraad,

Voorstel

 1. De Jaarstukken 2017 vast te stellen met een voordelig resultaat van € 1.222.000.
 2. Een bedrag van € 1.031.000 overhevelen naar 2018 (op basis van reeds genomen besluiten dekken we dit bedrag uit de reserve lopende projecten).
 3. Van het voordelige saldo van € 1.222.000 een bedrag van € 106.000 overhevelen naar 2018.
 4. Het restant van het resultaat, een bedrag van € 1.116.000, toe te voegen aan de algemene reserve.
 1. Inleiding

Hierbij bieden wij u de Jaarstukken 2017 (Jaarverslag en Jaarrekening 2017) aan. Met deze documenten verantwoorden wij ons als college aan uw raad over de uitvoering van de programmabegroting 2017. Bij de Voorjaarsnota 2017 en de Najaarsnota 2017 bent u tussentijds geïnformeerd over het verloop van de begroting 2017. De Jaarstukken bieden we digitaal aan via de portaal programmavan.bergendal.nl.

Toelichting
Het rekeningsaldo over 2017 is € 1.222.000 voordelig. Bij de Najaarsnota 2017 gingen we nog uit van een voordelig saldo van € 664.000. Bij de najaarsnota is de begroting 2017 voor de laatste keer gewijzigd. Het werkelijke saldo is dus € 559.000 voordeliger dan begroot. Dit verschil lichten we nader toe in de jaarrekening. Het verschil heeft zowel voordelige als nadelige oorzaken, waarbij het vaak gaat om grote bedragen. Uitschieters zijn onder andere een hogere dotatie aan de voorziening wethouderpensioenen en lagere toerekening van kosten aan projecten. Daarnaast hebben we de geraamde bijdrage uit de reserve rekeningresultaten van € 628.000 niet nodig gehad. Hier staan een aantal voordelige afwijkingen tegenover. Onder meer op de grondexploitatie, uitkering gemeentefonds en een lager tekort op het sociaal domein.

De accountant is nog bezig met de controle van onze jaarstukken. De bevindingen van de accountant bespreken we op 28 juni 2018 met de accountant in de auditcommissie. Het verslag van bevindingen leggen we voor u ter inzage, zodra we het ontvangen hebben.

In de volgende tabel ziet u de begrote en werkelijke saldi 2017 per programma en in totaal.

Bedragen x € 1.000

Programma

Begroting 2017 Primair Saldo

Begroting 2017
VJN
Saldo

Begroting 2017
NJN Saldo

Begroting 2017 Actueel Saldo

Rekening 2017     Saldo

Verschil

Inwoner

-29.911

-31.135

-31.514

-31.514

-30.338

1.176

Onze buurt

-11.326

-11.119

-9.716

-9.410

-9.168

242

Onze gemeente

-3.869

-4.383

-4.804

-4.804

-4.010

794

Ons geld

53.585

53.748

54.295

54.295

54.473

179

Overhead

-7.957

-7.956

-7.956

-7.956

-7.911

46

Saldo rekening baten en lasten

521

-874

305

611

3.047

2.435

Toevoeging aan reserves

-2.235

-2.691

-4.825

-5.131

-6.374

-1.243

Onttrekking aan reserves

1.714

3.355

5.184

5.184

4.382

-801

Resultaat rekening baten en lasten

0

-210

664

664

1.055

391

Voor een verklaring van de verschillen verwijzen we u naar de samenvatting in de jaarstukken van 2017. Voor meer detail verwijzen wij u naar het onderdeel financiën bij de programma’s.

 1. Beoogd effect

De gemeenteraad in staat stellen om de controlerende taak te vervullen.

 1. Argumenten
  1. Decharge college

Door het vaststellen van de jaarstukken 2017 verleent u decharge aan het college. Dit betekent dat de bestuurders worden ontlast van aansprakelijkheid voor het gevoerde (financiële) beleid.

2.1 Budgetoverheveling van € 1.031.000
In de raadsvergadering van de Najaarsnota 2017, d.d. 14 december 2017 heeft u besloten een deel van het voordelig saldo van 2017 van € 1.031.000 al over te hevelen naar 2018. Het gaat hier om activiteiten die in 2017 geraamd waren, maar nog niet (volledig) zijn uitgevoerd. Deze bedragen zijn al verwerkt in het resultaat 2017.

3.1 Budgetoverheveling van € 106.000
Er zijn nog een aantal werkzaamheden niet in 2017 uitgevoerd. De budgetten hiervan willen we ook overhevelen naar 2018. Het gaat om de volgende budgetten.


Dashboard dienstverlening
Budget voor dashboard dienstverlening is niet ingezet in 2017, dit wordt opgepakt in 2018.
Het Dashboard is software dat moet helpen om de gemeentelijke dienstverlening naar een hoger niveau te brengen door meer inzicht en sturing via Managementinformatie.

Areaal groen
Te weinig aandacht aan besteed in 2017 en veel areaal groen is aan vervanging toe.

Laanstructuren verjongen
In 2017 was de opdracht om laanstructuren te verjongen. Door te weinig tijd en verkeerde inschatting van de te volgen procedure is er nog niet gestart.

Lustrum Vrijheid en Herinnering
Het budget voor toerisme is in 2017 niet volledig uitgegeven. Dit gedeelte willen we toevoegen aan de reserve lopende projecten en dan specifiek voor het onderwerp uitvoering van het lustrum Vrijheid en Herinnering.

4.1 € 1.116.000 toevoegen aan algemene reserve
De algemene afspraak is dat we het resultaat van een boekjaar toevoegen aan de algemene reserve. Daarom stellen we dan ook voor om een bedrag van € 1.116.000 toe te voegen aan de algemene reserve. Dit bedrag kunnen we in de toekomst inzetten voor incidentele uitgaven.

 1. Kanttekening

Nog geen controleverklaring accountant
Zoals eerder aangegeven is de accountant nog bezig met de controle. De controlewerkzaamheden zijn vertraagd doordat gegevens over het sociale domein later beschikbaar zijn. Mocht de accountantscontrole leiden toe wijziging van de jaarstukken dan voegen wij een erratum toe aan de jaarrekening en zenden deze tegelijk met de controleverklaring aan u toe.

Inzet reserves
Zoals we in de inleiding hebben gemeld, hebben we geen beroep gedaan op de reserve rekeningresultaten om de exploitatie sluitend te krijgen. In de begroting 2017 gingen we er nog van uit dat we in totaal € 628.000 nodig zouden hebben om de exploitatie 2017 sluitend te krijgen. Bij het opstellen van de jaarrekening bleek dit niet nodig te zijn, omdat er geen sprake is van een tekort.
Hieronder ziet u een overzicht van het verloop van het saldo van de reserve rekeningresultaten en de algemene reserve.

Hierbij merken we het volgende op. Het saldo van de Algemene reserve per 1 januari 2018 is het saldo zonder de toevoeging van het restant saldo van de jaarrekening 2017. Als u conform voorstel besluit, dan is het saldo van Algemene reserve € 1.116.000 hoger.

 1. Financiële onderbouwing

Zie jaarstukken.

 1. Communicatie

Wij plaatsen de jaarstukken op onze portaal programmavan.bergendal.nl.

 1. Aanpak/uitvoering

Nadat u de jaarstukken heeft vastgesteld, sturen wij deze toe aan Gedeputeerde Staten (de provincie Gelderland).

Burgemeester en wethouders van gemeente Berg en Dal

De secretaris,

De burgemeester,

E.W.J. van der Velde

mr. M. Slinkman

Bijlagen digitaal ter inzage
Jaarrekening en Jaarverslag 2017
Bijlage ter inzage griffier

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Berg en Dal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 juni 2018.

overwegende dat:

 • in het kader van de gemeentewet de gemeenteraad de jaarstukken 2017 moet vaststellen en dat deze vóór 15 juli a.s. ter goedkeuring moeten zijn verzonden naar de Provincie;
 • de gemeenteraad bij de najaarsnota 2017 heeft besloten om € 1.031.000 van het saldo over te hevelen van 2017 naar 2018;
 • dit besluit onder voorbehoud van de goedkeurende controleverklaring van de accountant genomen wordt;

b e s l u i t  :

 1. De Jaarstukken 2017 vast te stellen met een voordelig resultaat van € 1.222.000.
 2. Een bedrag van € 1.031.000 over te hevelen naar 2018 (op basis van reeds genomen besluiten dekken we dit bedrag gedekt uit de reserve lopende projecten).
 3. Van het voordelige saldo van € 1.222.000 een bedrag van € 106.000 over te hevelen naar 2018.
 4. Het restant van het resultaat, een bedrag van € 1.116.000, toe te voegen aan de algemene reserve.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Berg en Dal
op 5 juli 2018.

De raadsgriffier,         De voorzitter,

J.A.M. van Workum

mr. M. Slinkman