Verbonden partijen

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft.
In het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) staat dat de gemeente in de jaarrekening aandacht moet aan partijen waarmee de gemeente een bestuurlijke en financiële band heeft. Er kunnen immers bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen en risico’s voortkomen uit gemeenschappelijke regelingen, deelnemingen in NV's, stichtingen, verenigingen of andere overeenkomsten.