Leeswijzer

Hoe is dit jaarverslag opgebouwd?
Eerst volgt het gedeelte 'Algemeen' met het voorwoord en persbericht, de samenvatting, deze leeswijzer en Berg en Dal in cijfers.
Daarna zijn de 'Ambities' van onze gemeente weergegeven. Daar staat beschreven wat wij als gemeente belangrijk vinden en willen bereiken.
De `programma's' bevatten de verantwoording van wat we hebben bereikt.
De `paragrafen` gaan over onderwerpen die van invloed zijn op alle programma's.
In de 'jaarrekening' staat een overzicht van de baten (inkomsten) en lasten (uitgaven) in 2017. Daarnaast zijn bij dit onderdeel de balans met toelichting opgenomen, een overzicht met incidentele baten en lasten, de verantwoordingsinformatie van de SISA en de controleverklaring van de accountant.
Tot slot zijn in de `bijlagen` het raadsvoorstel en een overzicht van de lopende projecten opgenomen. Hier wordt een toelichting gegeven op afkortingen en financiële begrippen.

Onze schrijfstijl proberen we kort en helder te houden en verwijst met 'elektronische links' naar de documenten die erbij horen.