Overzicht lopende kredieten

Hieronder staat een overzicht van de stand van zaken van de lopende projecten. Een positief bedrag in de kolom 'Restant krediet' betekent dat er nog budget beschikbaar is (voordeel). Een negatief bedrag betekent een kredietoverschrijding (nadeel).

Bedragen € 1.000

Beschrijving project

Jaar

Afdeling

Totaal
Krediet

Besteed tot 2017

Besteed in 2017

Restant
krediet

Stavaza

Verklaring afwijking

Herindeling MUG gemeenten

2012-2013

DIR

7.634-

6.025-

177-

1.432

Evaluatie over de besteding van het herindelingskrediet volgt in het kader van de jaarrekening 2017

Een eventueel overschot op dit krediet valt vrij ten gunste van de algemene reserve.

Herinrichting Heerbaan Millingen

2013

OpR

692-

734-

68-

110-

Afgerond. Evaluatienota is in concept klaar en wordt behandeld in raadsvergadering van 9-5-2018

Rotonde Nieuweweg-Zevenheuvelenweg

2007

OpR

706-

584-

24-

98

Afgerond en compleet opgeleverd. Evaluatienota is in concept klaar

Vogelbuurt Beek

OpR

-

-

1-

1-

Aanpassing Cranenburgsestraat/Altena Hettsteeg

2007

OpR

857-

1.068-

9-

221-

Evaluatienota gereed. Akkoord B&W 27-02-2018. Aanbieding aan raad ter kennisname.

Herinrichting Hamersveld

2008

OpR

1.664-

1.633-

51-

20-

Evaluatienota in concept gereed. Memo 12 oktober 2017

Fietspad Heumensebaan/Rijlaan

2014

OpR

640-

8-

216-

416

Voorbereiding fietspad en compensatiegebied in volle gang

Herinrichting winkelcentrum Beek

2015

OpR

495-

118-

43-

334

Uitvoering waarschijnlijk in 2019

Fietspad Biesseltsebaan

2017

OpR

475-

24-

258-

193

Afgerond op de inmeting na.Dit volgt spoedig. De breedte van 3,0 is teruggebracht naar 2,0 m. Hierdoor minder kosten en dus minder subsidie

Herinrichting Stekkenberg

2017

OpR

631-

-

4-

627

Project is aanbesteed en start in week 20-2018. In combinatie met riolering"Stekkenberg boven"

Reconstructie-vervanging riolering Hoflaan/Kasteelweg

2015

OpR

817-

66-

720-

31

Afgerond. Werk is volledig uitgevoerd incl.onderhoudsperiode. Evaluatienota is in concept klaar

Herinrichting Parallelweg: voorbereiding

2015

OpR

25-

-

-

25

Beleidsafstemming samen met gemeente Nijmegen en provincie Gelderland. Verder nog geen concrete plannen.

Herinrichting en rioolvervanging Dries

2014

OpR

724-

39-

450-

235

Werk is in gebruik genomen maar nog niet gereed.De deklaag moet nog worden aangebracht.

Reconstructie Bernhardlaan/Beatrixlaan

2016

OpR

425-

6-

32-

387

Project is in de aanbestedingsfase

Aanpak school-thuis routes

2016

OpR

75-

-

-

75

Nog geen besluitvorming. Heeft relatie met "Mobiliteitsvisie"

Reconstructie De Pals: voorbereiding

2017

OpR

66-

-

33-

33

Aanbestedingsprocedure loopt

Reconstructie Herwendaalseweg

2017

OpR

1.100-

5-

94-

1.002

De voorbereiding is in volle gang.

Ontsluiting Nielingen

2017

OpR

50-

-

-

50

Onderdeel van project"Groene berging Nielingen/Tichelhoven"

Kruising Heerbaan-Koenenstraat MadR: voorbereiding

2017

OpR

15-

-

6-

9

Voorbereiding loopt. Aanbesteding medio september 2018

Vermindering wateroverlast diverse locaties

OpR

-

-

4-

4-

Krediet beschikbaar in 2018

Mobiliteitsvisie 2018

OpR

-

-

20-

20-

Krediet beschikbaar in 2018

Herinrichting Filosofenbeek

2015

OpR

86-

76-

3-

7

Is afgerond. Krediet afsluiten

Aanleg Groesbeek retentievoorziening Mies

2016

OpR

75-

-

2-

73

In 2018 wordt een stuw aangebracht, deze moet worden ingemeten. De kosten drukken dan nog op dit krediet. Daarna kan het krediet worden gesloten. De aanleg van de visvijver is niet doorgegaan

Kulturhus Leuth

2013

Beleid

2.801-

2.651-

37-

113

Er moet nog een aantal aanpassingen aan het gebouw in 2018 plaatsvinden.

Afwikkeling bij jaarrekening 2018, geen overschrijding.

Aanschaf materieel 2017

2017

OpR

194-

-

118-

76

Bezig met aanschaf. Conform planning.

De Lubert totaalkrediet

2016

OpR

625-

138-

104-

383

De uitvoering is gaande en er wordt verwacht dat 2e kwartaal 2018 alles is afgerond

Verduurzamen sporthal Heuvelland

2015

OpR

145-

136-

6-

3

Laatste werkzaamheden in 2018.

De Duffelt vloeren en overigen

2016

OpR

130-

105-

19-

6

De laatste werkzaamheden voeren we op dit moment uit. In het 1e kwartaal 2018 leveren we het werk op.

Herinrichting dorpsweide Groesbeek

2017

OpR

55-

-

60-

5-

Afwikkeling van subsidie met Pluryn moet nog plaats vinden.

Afsluiten bij de jaarrekening 2017. Subsidie van € 25.000 nog te ontvangen.

Bijdrage aanpassing 't Zaaltje

2017

Beleid

256-

-

11-

245

Omgevingsvergunning is verleend; in 2018 zal aanpassing van het gebouw plaatsvinden.

SEV diverse kredieten

2012

Div.

2.700-

2.554-

61-

85

Sev krediet en reserve worden afgesloten bij de jaarrekening 2017.

Voorzieningenhart Op de Heuvel: inrichting

2014

Beleid

185-

139-

5-

40

Restantkrediet wordt voorlopig beschikbaar gehouden voor aanschaf voor aanvullende inventaris.

Stekkenberg-West totaalkrediet

2010

OpR

3.370-

1.959-

48-

1.363

De laatste woningen worden momenteel gebouwd. Hierna wordt de bouwweg opgebroken en is de inrichting definitief. Voorbereiding hiervan is gestart

Rioolrenovatie (relining) Groesbeek Zuid

2017

OpR

75-

-

-

75

Afkoppelen terrein woonwagenkamp Nw.Drulseweg

2017

OpR

83-

-

-

83

Project is afgerond en gecombineerd uitgevoerd met aanpassing riool Lage Horst(772200080/81)

Persleiding gemaal Andreaslaan

2016/2017

OpR

90-

-

-

90

Werk in voorbereiding

Koppelen riolen Hr.Zegerstraat- Kard.Gerardstraat

2017

OpR

15-

-

22-

7-

Afgerond

Overschrijding a.g.v. onderschatting werkzaamheden

Vervanging riool Pr.Mauritsstraat

2017

OpR

290-

-

-

290

Nog op te starten

Vervanging persleiding Morgenstraat

2017

OpR

45-

-

13-

32

Gereed en compleet opgeleverd

Reconstructie Vissenbuurt Ooij: voorbereiding

2017

OpR

60-

-

-

60

Nog op te starten

Reconstructie Merelstraat Beek: voorbereiding

2017

OpR

17-

-

15-

2

Voorbereiding in gang gezet

Rec.Nassaustraat, Pr.W.Alexanderstraat Ooij:
voorbereiding

2017

OpR

55-

-

-

55

Nog op te starten

Vervanging riool Esdoornstraat

OpR

-

-

13-

13-

Voorbereiding is gestart. Uitvoering waarschijnlijk in 2019

Krediet van € 185.000 beschikbaar gesteld in 2018

Vervangen M+E gemalen diverse locaties 2017

2017

OpR

50-

-

47-

3

In uitvoering

Aanpassing rioolgemaal Holthurnsche Hof: uitvoering

2017

OpR

25-

-

20-

5

In uitvoering

In 2018 overschrijding van budget door onderschatting werkzaamheden

Aanleg helofytenfilters/Groene berging Nielingen-Tichelhoven

2010

OpR

526-

145-

90

471

1e kwartaal 2018 wordt er een aangepaste maatregel uitgevoerd. Het merendeel van het budget zal niet worden aangewend.

Investeringen Waterplan Groesbeek

2010

OpR

1.085-

1.124-

46-

86-

Project is nagenoeg geheel uitgevoerd. Nog te maken kosten voor grondwateronderzoek en afvoeren grond

Meerkosten in 2017 zijn te wijten aan beheerplan voor de Groesbeek binnen de kom en het onderzoek naar grondwateroverlast. In 2018 komt er een bijdrage van € 60.000 van Stichting De Groesbeek

Aanpassing riool Lage Horst

2013

OpR

186-

56-

137-

7-

Afgerond en gecombineerd uitgevoerd met project "Afkoppelen terrein w.w.kamp Nw.Drulseweg"

Rioolrenovatie(relinen) div.locaties

2015

OpR

1.015-

519-

237-

260

In uitvoering. De laatste werkzaamheden zullen begin 2018 worden afgerond.

Aanleg riolering Vlietberg

2015

OpR

502-

356-

337-

191-

Afronding project in 2018. Evaluatienota is in concept klaar

Verbetermaatreg.Mies, Groesbeek-Zuid

2015

OpR

116-

59-

62-

5-

In uitvoering

Verbetering riolering Werkenrode

2015

OpR

63-

17-

3-

42

Project is nog in de voorbereidingsfase. Start uitvoering is nog niet bekend.

Rioolverv. Dennenstraat(Pals): voorbereiding

2015

OpR

10-

-

-

10

Voorbereiding is doorgeschoven naar 2018. Staat in realatie tot uitvoeringskrediet voor wegwerkzaamheden en riolering. Uitvoering is gepland in 2018

Vervanging riolering Kwakkenberglaan

2015

OpR

1.200-

7-

52-

1.141

In voorbereiding. Uitvoering augustus 2018

Reconstructie Houtlaan

2015

OpR

605-

467-

14-

124

Gereed en compleet opgeleverd. Evaluatienota is in concept klaar.

Vervangen/afkoppelen riool Stekkenberg boven

2016

OpR

649-

78-

34-

537

Project is aanbesteed en de start is gepland in week 20-2018

Aanleg regenwaterriool Ravelstraat: voorbereiding

2016

OpR

20-

-

-

20

Voorbereiding is gestart. Uitvoering in 2019

Relinen riool Groesbeek Zuid

2016

OpR

8-

-

-

8

Start in 2018

Vervanging riolering (deel) Molenweg

2016

OpR

61-

14-

61-

14-

Gereed en compleet opgeleverd.

Budgetoverschrijding a.g..v.het niet kunnen hergebruiken van betonbuizen

Vervanging riolering Ravensberg

2017

OpR

340-

3-

37-

300

Uitvoering is gestart