Overzicht baten en lasten

Bedragen x € 1.000

Begroting 2017 Primair

Begroting 2017 Actueel

Rekening 2017

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Inwoner

-41.882

11.972

-29.911

-43.696

12.182

-31.514

-43.622

12.349

-31.273

Onze buurt

-19.359

8.033

-11.326

-19.718

10.308

-9.410

-19.576

10.408

-9.168

Onze gemeente

-5.671

1.802

-3.869

-7.139

2.336

-4.804

-11.008

6.998

-4.010

Ons geld

-5.844

59.429

53.585

-5.431

59.726

54.295

-5.538

60.012

54.473

Overhead

-7.957

0

-7.957

-7.956

0

-7.956

-8.128

217

-7.911

Saldo rekening baten en lasten

-80.714

81.236

521

-83.941

84.552

611

-87.873

89.984

2.111

Toevoeging reserves

-2.235

-2.235

-5.131

-5.131

-6.167

-6.167

Onttrekking reserves

1.714

1.714

5.184

5.184

5.278

5.278

Resultaat rekening baten en lasten

-82.949

82.949

0

-89.072

89.736

664

-94.040

95.262

1.222

Bedragen x € 1.000

Begroting 2017 Primair

Begroting 2017 Actueel

Rekening 2017

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Inwoner

Openbaar basisonderwijs

-20

0

-20

-20

0

-20

-21

0

-21

Onderwijshuisvesting

-1.865

0

-1.865

-1.926

0

-1.926

-1.879

0

-1.879

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-1.314

84

-1.230

-1.399

107

-1.292

-1.336

104

-1.233

Samenkracht en burgerparticipatie

-1.763

372

-1.391

-1.791

373

-1.418

-1.899

390

-1.509

Wijkteams

-2.678

0

-2.678

-2.783

18

-2.765

-2.576

18

-2.558

Inkomensregelingen

-14.835

10.766

-4.069

-15.062

10.671

-4.391

-15.030

10.958

-4.072

Begeleide participatie

-4.707

0

-4.707

-5.146

183

-4.963

-5.163

183

-4.980

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-1.679

0

-1.679

-1.679

0

-1.679

-1.652

1

-1.651

Maatwerkdienstverlening 18+

-6.167

750

-5.417

-6.505

635

-5.871

-6.368

488

-5.880

Maatwerkdienstverlening 18-

-2.627

0

-2.627

-3.518

196

-3.323

-3.410

207

-3.203

Geëscaleerde zorg18+

-355

0

-355

-320

0

-320

-313

0

-313

Geëscaleerde zorg 18-

-3.870

0

-3.870

-3.547

0

-3.547

-3.975

0

-3.975

Onze buurt

Beheer overige gebouwen en gronden

-118

85

-33

-118

90

-28

-152

105

-47

Crisisbeheersing en brandweer

-2.044

0

-2.044

-2.026

0

-2.026

-2.022

0

-2.022

Openbare orde en veiligheid

-319

25

-295

-349

25

-325

-311

17

-294

Verkeer en vervoer

-4.120

129

-3.992

-3.858

1.559

-2.300

-3.968

1.560

-2.408

Parkeren

-201

95

-106

-165

110

-56

-170

74

-96

Sportbeleid en activering

-631

0

-631

-689

0

-689

-624

1

-622

Sportaccommodaties

-1.693

686

-1.007

-1.710

583

-1.127

-1.658

644

-1.014

Cult.presentatie,productie,participatie

-452

50

-402

-510

50

-460

-526

44

-482

Cultureel erfgoed

-214

43

-171

-192

32

-160

-189

53

-136

Media

-778

0

-778

-778

0

-778

-778

0

-778

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-2.094

5

-2.089

-2.162

674

-1.488

-2.110

750

-1.361

Volksgezondheid

-1.134

0

-1.134

-1.225

0

-1.225

-1.211

0

-1.211

Riolering

-2.149

3.099

950

-2.163

3.137

973

-2.022

3.192

1.170

Afval

-2.776

3.727

951

-2.992

3.947

955

-3.035

3.858

823

Milieubeheer

-518

45

-473

-653

57

-596

-657

55

-603

Begraafplaatsen en crematoria

-119

45

-74

-127

45

-82

-141

55

-86

Onze gemeente

Bestuur

-1.271

0

-1.270

-1.258

122

-1.136

-1.737

122

-1.615

Burgerzaken

-749

793

44

-759

793

34

-798

761

-37

Economische havens en waterwegen

-3

10

7

-3

10

7

-3

11

8

Openbaar vervoer

-64

12

-52

-78

12

-66

-107

11

-96

Economische ontwikkeling

-37

0

-37

-140

0

-140

-143

0

-143

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

0

0

0

6

-6

0

-386

479

93

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

-44

34

-10

-84

65

-19

-95

59

-35

Economische promotie

-269

253

-16

-449

294

-155

-324

315

-9

Musea

-44

0

-44

-723

0

-723

-205

0

-205

Arbeidsparticipatie

-1.583

24

-1.559

-1.621

96

-1.525

-1.416

82

-1.335

Ruimtelijke ordening

-371

48

-323

-371

48

-323

-472

17

-454

Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)

-36

250

214

-49

244

195

-3.604

4.365

761

Wonen en bouwen

-1.202

378

-823

-1.610

657

-953

-1.718

776

-942

Ons geld

Treasury

-5.119

6.122

1.003

-5.018

6.057

1.039

-5.085

6.082

997

OZB woningen

-252

3.406

3.154

-252

3.406

3.154

-280

3.357

3.078

OZB niet-woningen

-117

1.668

1.551

-117

1.668

1.551

-124

1.663

1.539

Belastingen overig

0

1

1

0

1

1

-35

1

-34

Algem. uitk. en ov. uitk. gem.fonds

-13

48.232

48.219

-13

48.595

48.582

-15

48.908

48.894

Overige baten en lasten

-343

0

-343

-31

0

-31

0

0

0

Overhead

Overhead

-7.957

0

-7.957

-7.956

0

-7.956

-8.128

217

-7.911

Totaal Overhead

-7.957

0

-7.957

-7.956

0

-7.956

-8.128

217

-7.911

Saldo rekening baten en lasten

-80.714

81.236

521

-83.941

84.552

611

-87.873

89.984

2.111

Mutaties reserves toevoegingen

-2.235

-2.235

-5.131

-5.131

-6.167

-6.167

Mutaties reserves onttrekkingen

1.714

1.714

5.184

5.184

5.278

5.278