Toelichting baten en lasten

In onderstaande tabel zijn de (totale) verschillen tussen de begroting en de rekening over het jaar 2017 weergegeven.
Daaronder is per programma een analyse opgenomen waarin we de verschillen tussen de begroting en de rekening 2017 toelichten (- = nadelig).

Bedragen x € 1.000

Programma

Begroting 2017 Primair Saldo

Begroting 2017 Actueel Saldo

Rekening 2017     Saldo

Verschil

Inwoner

-29.911

-31.514

-31.273

241

Onze buurt

-11.326

-9.410

-9.168

242

Onze gemeente

-3.869

-4.804

-4.010

794

Ons geld

53.585

54.295

54.473

179

Overhead

-7.957

-7.956

-7.911

46

Saldo rekening baten en lasten

521

611

2.111

1.500

Toevoeging aan reserves

-2.235

-5.131

-6.167

-1.036

Onttrekking aan reserves

1.714

5.184

5.278

95

Resultaat rekening baten en lasten

0

664

1.222

559

Bedragen x €1.000

Taakveld

Toelichting

Verschil

I/S/RES

Onderwijshuisvesting

-

Een verduurzamingsproject van een school in de voormalige gemeente Ubbergen is niet uitgevoerd in 2017. Tegenover dit voordeel staat een lagere aanwending van de algemene reserve (zie programma Ons geld)

46

RES

Leerlingenvervoer

-

Betreft lagere kosten voor leerlingenvervoer. De verrekening van de bijdragen aan de DRAN is voorlopig gebaseerd op de oude verdeelsleutel.

75

I

Samenkracht & burgerparticipatie

-

De inspectiekosten voor kinderopvang waren € 20.000 minder en aan subsidies voor ouderenwerk, jeugdwerk, bewonersinitiatieven e.d. is € 52.000 minder besteed.

72

I

Wijkteams

-

De kosten voor inhuur, opleiding en huisvesting van de sociale teams vielen lager uit. Dit wordt verrekend met de aanwending van de risicoreserve jeugd/wmo.

133

RES

Inkomens- en bijstandsvoorziening

-

Aan met name bijzondere bijstand is € 170.000 minder uitgegeven. Wij stellen voor om € 118.000 hiervan over te hevelen naar 2018 voor de uitvoering van het kindpakket. Daarnaast is er een hoger bedrag (€ 74.000) wegens terugvordering en aflossing van bijzondere bijstand ontvangen. De uitgaaf voor schuldhulpverlening was € 38.000 lager.

282

I/RES

Begeleide participatie

-

Betreft hogere bijdrage aan MGR voor werkvoorzieningsschap.

-19

I

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-

De kosten voor rolstoel-, woon- vervoersvoorziening hebben € 94.000 minder bedragen. De verrekening van de bijdrage aan de DRAN voor wmo-vervoer is voorlopig gebaseerd op de oude verdeelsleutel.

94

I/S

Maatwerkdienstverlening 18+

-

Lagere kosten voor voornamelijk zorgkosten Wmo (dagbesteding en begeleiding) € 72.000. Voor de inrichting van wmo ruimtes voor inloop en ontmoeting is € 42.000 niet besteed. Dit bedrag hevelen we over naar 2018.

114

I/S

Maatwerkdienstverlening 18-

-

Lagere zorgkosten voor blok B (begeleiding en ambulante hulp) jeugd

215

I/RES

Geëscaleerde zorg 18+

-

Lagere kosten voor Veilig thuis

12

I/RES

Geëscaleerde zorg 18-

-

Hogere zorgkosten voor blok C (zorg met verblijf)

-430

I/RES

Salaris- en inhuurkosten

-

Dit betreft de doorbelasting van de salaris- en inhuurkosten van de tijd die de organisatie aan dit programma besteedt.

-349

I

Diverse verschillen

-4

I

Totaal Programma 1

241

Bedragen x €1.000

Taakveld

Toelichting

Verschil

I/S/RES

Beheer overige gronden en gebouwen

-

Er is meer grond verkocht dan voorzien.

16

I

Wegen

-

Investeringsbijdrage aan project Rotonde Zevenheuvelenweg en Herinrichting winkelcentrum Beek. Hier staat bijdrage uit reserve lopende projecten tegenover op programma Ons Geld.

-46

I

-

Er is aanzienlijk meer uitgegeven aan gladheidsbestrijding met name op de post huur materialen (-€ 81.000). Daarnaast zijn de inkomsten achtergebleven o.a. de bijdrage van de provincie voor het strooien op provinciale wegen (-€ 9.000).

-90

I

-

Door veel werkzaamheden aan kabels en leidingen is er ook veel straatwerk opgebroken.Hierdoor is een hogere vergoeding voor straatwerk ontvangen.

15

I

-

Minder electriteitsverbruik openbare verlichting door gebruik ledlampen.

20

S

Parkeren

-

Per saldo een nadeel op de exploitatie van parkeergarage Dorpsstraat. Met name op onderdelen bijdrage aan exploitatie ( -€ 10.000) en de ontvangen parkeervergoedingen (-€ 44.000). Verder is er een voordeel op de posten onderhoud ( € 8.000) en elektriciteit ( € 9.000)

-33

S

Sportbeleid en activering

-

Bij onze aanpak ‘sportstimulering’ is het streven om zoveel mogelijk van de beschikbare middelen in te zetten voor het ondersteunen van initiatieven van verenigingen en organisaties (zoals het onderwijs). We zijn dus voor een deel afhankelijk van deze organisaties om de middelen uit te kunnen geven. Ondanks dat er in 2017 meer initiatieven zijn geweest om aanspraak te maken op alle middelen, is er toch € 45.000 overschot op dit budget. Aan harmonisatie van het accommodatiebeleid is € 20.000 minder besteed en er is € 10.000 minder aan subsidie sportverenigingen betaald.

75

I/R

Sportaccommodaties

-

Nadeel van € 17.000 met name als gevolg van hoger gasverbuik sporthal Heuvelland en sporthal De Duffelt. Naar aanleiding van een onderzoek van de Belastingdienst is er een correctie geweest op de BTW (inkoop) gymonderwijs basisscholen over de jaren 2012 t/m 2016. Dit betekent een nadeel van € 25.000.

-42

I

-

De onderhoudskosten van zwembad De Lubert vallen ruim € 99.000 lager uit dan begroot. Een van de redenen is dat een deel van het onderhoud (€ 45.000) pas later wordt uitgevoerd. Via budgetoverheveling stellen we voor dit bedrag toe te voegen aan de begroting 2018. Dit is bij de Najaarsnota 2017 reeds gemeld (€ 65.000). Verder is er een voordeel van € 44.000 bij de opbrengsten met name bij de abonnementen en leskaarten. Er is € 20.000 minder dan verwacht ingehuurd voor schoonmaak. De verwachting is dat deze kosten toenemen na de verbouwing.

167

I

Culturele presentatie, productie en participatie

-

Aan subsidies amateurkunst/muziekonderwijs is € 18.000 minder uitgekeerd.

18

I

Monumentenzorg&Archeologie

-

Bijdrage van provincie was geraamd op 50%. Achteraf bleek dat de bijdrage 71% is. Dit is niet gecorrigeerd in de begroting 2017.

16

I

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-

Het voordeel op het taakveld "Natuurlijk Groen" is als volgt te verklaren: door te weinig tijd en een verkeerde inschatting van de te volgen procedures is er niet gestart met het verjongen van laanstructuren. De uitvoering gebeurt nu in 2018. We stellen voor het overgebleven budget van € 63.000 over te hevelen naar 2018. In 2017 is te weinig aandacht besteed aan het vervangen en omvormen van groenvoorzieningen. Veel areaal groen is aan renovatie toe; we stellen voor het overgebleven budget van € 20.000 over te hevelen naar 2018. Door een andere werkwijze bij het onderhoud van bermen (sloten niet uitgekorft, lagere onderhoudsfrequentie) is er budget overgebleven. Dit is niet goed bevallen. In 2018 gaan we weer terug naar de normale onderhoudsfrequentie, waarvan de kosten € 37.000 bedragen. Tot slot is er in 2017 € 8.000 meer aan derden doorberekend.

129

I

Riolering

-

Diverse voordelige mutaties riolering

257

I

-

Onttrekking aan voorziening riolering

20

I

Afval

-

Diverse mutaties in het taakveld afval leiden tot dit nadeel. De belangrijkste mutaties zijn:
- de verkoop van afvalzakken was lager (€ 58.000);
- er is minder afval ingezameld;
- in 2017 is nog een deel van de harmonisatie van de afvalinzameling afgerekend (€ 59.000);
- de opbrengst van de afvalstoffenheffing is achtergebleven bij de raming (€ 54.000).

-187

I

Milieubeheer

-

Er is minder advies nodig geweest dan verwacht (€ 10.000). Daarnaast is de inzet van de ODRN hoger uitgevallen (€ -40.000). Deze kosten worden verdeeld over de taakvelden Milieu en Wonen en bouwen. Hier staat een hogere inkomst tegenover van de bouwleges.

-30

I

-

De functie van de aanjager duurzaamheid is later ingevuld dan verwacht. Daardoor zijn er minder kosten voor duurzaamheid gemaakt dan begroot. We stellen daarom voor een bedrag van € 60.000 over te hevelen 2018. Dit is bij de Najaarsnota 2017 reeds gemeld (€ 50.000).

69

I/RES

Salaris- en inhuurkosten

-

Dit betreft de doorbelasting van de salaris- en inhuurkosten van de tijd die de organisatie aan dit programma besteedt.

-164

I

Diverse verschillen

-

32

I

Totaal Programma 2

242

Bedragen x €1.000

Taakveld

Toelichting

Verschil

I/S/RES

Bestuur

-

Hogere dotatie aan de voorziening pensioenverplichtingen voormalige wethouders. De actualisatie wordt jaarlijks achteraf herrekend.

-285

I

-

Dit betreft de bijdrage aan het herindelingskrediet. Aangezien de bijdrage wordt gedekt uit de reserves, staat er een zelfde voordeel tegenover bij programma Ons Geld.

-177

I

Burgerzaken

-

De leges en afdrachten voor rijbewijzen, paspoorten en NIK's leiden tot een nadeel van € 32.000. Dit wordt met name veroorzaakt doordat er bij de begroting gerekend wordt met vooraf ingeschatte aantallen.

-32

I

Openbaar vervoer

-

In 2017 is noodgedwongen een aantal abri's vervangen na schade door aanrijding en vandalisme (-€ 13.000). Daarnaast waren de kosten doelgroepenvervoer € 14.000 hoger.

-27

I

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-

Er waren diverse mutaties in de grondexploitaties van de Bedrijventerreinen, waarbij bij een aantal complexen tussentijds winst is genomen. Dit is vanaf 2016 verplicht volgens het BBV.

87

I

Toerisme

-

Een aantal projecten is gestart in 2017 en loopt door in 2018. Voor de Communicatiecampagne Berg en Dal stellen we voor het budget naar 2018 over te hevelen.

78

I

-

Het project toeristische bebording is gestart, maar nog niet afgerond. We stellen voor het bedrag over te hevelen naar 2018. Dat geldt ook voor het project wandelpadennetwerk.
Dit is bij de Najaarsnota 2017 reeds gemeld € 40.000).

54

I

-

Toewijzing aanjaaggeld, bijdrage project Zorgeloos op vakantie.

15

I

Musea

-

Bij de jaarrekening 2016 is € 590.000 voor het Bevrijdingsmuseum overgeheveld naar 2017. Dit bedrag is niet volledig besteed en het voorstel is om het restant bedrag van € 517.715 over te hevelen naar 2018. Op programma Ons Geld vindt hierdoor een lagere aanwending van de algemene reserve plaats.

518

I/RES

Arbeidsparticipatie

-

Van het rijk is geld ontvangen in verband met de verhoogde asielinstroom. Dit geld wordt ingezet voor diverse projecten. Een deel hiervan, namelijk € 169.000, zal in 2018 worden besteed. We stellen voor om dit over te hevelen naar 2018. Daarnaast is € 30.000 minder besteed aan de inhuur voor activering van de participatieklanten in de vorm van een vrijwillige tegenprestatie.

199

I/R

Ruimtelijke ordening

-

Deze pm raming is afhankelijk van projecten die worden gestart. Dat is in 2017 achter gebleven bij de verwachting.

-28

I

Grondexploitatie

-

Er waren diverse mutaties in de grondexploitaties; een aantal complexen is afgesloten en er is (tussentijds) winst genomen. Dit is vanaf 2016 verplicht volgens het BBV. Tenslotte zijn er kosten voor het SEV-project verantwoord op dit taakveld. Hier staat een bijdrage uit de reserve tegenover.

619

I/RES

Bouwvergunningen

-

De inzet van de ODRN is hoger uitgevallen (-€ 12.000). Deze kosten worden verdeeld over de taakvelden Milieu en Wonen en bouwen. Hier staat een hogere inkomst tegenover van de bouwleges.

-12

I

-

In 2017 waren er meer inkomsten van bouwleges. Hier staat een hogere uitgave tegenover op de taakvelden Milieu en Wonen en Bouwen voor de inzet van de ODRN.

86

I

-

Een tweetal dwangsommen zijn overgeboekt naar de voorziening dubieuze debiteuren. Dit zijn dwangsommen die in 2015 en 2016 zijn opgelegd.

-40

I

Woningbouw

-

Dit betreft een exploitatiebijdrage aan SEV-Imagocampagne en SEV-Stimuliering woningmarkt. Hier staat een bijdrage uit de reserve lopende projecten tegenover op het programma Ons Geld.

-17

I

Salaris- en inhuurkosten

-

Dit betreft de doorbelasting van de salaris- en inhuurkosten van de tijd die de organisatie aan dit programma besteedt.

-227

I

Diverse verschillen

-

-17

I

Totaal Programma 3

794

Bedragen x €1.000

Taakveld

Toelichting

Verschil

I/S/RES

Treasury

-

Door lagere hypotheekschulden en een lagere boekwaarde van de grondexploitaties is een lagere renteopbrengst gerealiseerd.

-42

I

OZB

-

De opbrengst OZB is € 53.000 lager dan begroot.

-53

I

Belastingen overig

-

Dotatie aan de nieuwe voorziening dubieuze belastingdebiteuren

-35

I

Uitkering gemeentefonds

-

De afrekening over de jaren 2015/2016 bedraagt € 90.000 en de aanpassing 2017 € 208.000. Beide bedragen waren niet geraamd.

298

I

Overige baten en lasten

-

Stelpost nieuw beleid is niet helemaal ingezet in 2017

31

I

Mutaties reserves

-

Zie de toelichting op de verschillen in de reserves

-942

I

Diverse verschillen

-

Afrekening bijdrage Munitax over 2016

-39

I

Compensatie BTW projecten Gemeentefonds

15

I

Afrondingsverschillen

4

Totaal Ons Geld

-763

Bedragen x €1.000

Taakveld

Toelichting

Verschil

I/S/RES

Overhead

-

De advieskosten waren € 12.000 lager dan begroot, de projectkosten € 10.000.

22

I

Salaris- en inhuurkosten

-

Dit betreft de doorbelasting van de salaris- en inhuurkosten van de tijd die de organisatie aan dit programma besteedt.

452

I

-

overige doorbelastingen van de kostenverdeelstaat (= kosten organisatie) van € 36.000 nadelig;
lagere doorbelasting naar projecten, dit leidt tot een nadeel van € 472.000. Het gaat hier om uren die geraamd waren op projecten, maar die ten laste van de reguliere exploitatie komen.

-508

I

Overige verschillen

-

BTW-teruggaaf oude jaren 2012 t/m 2016

142

I

-

Dotatie voorziening voormalig personeel

-138

I

-

Vrijval voorziening verlofuren personeel

74

I

Diverse verschillen

-

2

I

Totaal Overhead

46

Bedragen x €1.000

Naam reserve

Toelichting

Verschil

I/S/RES

Algemene reserve

De lagere onttrekking uit de reserve is veroorzaakt door lagere lasten op diverse producten. Dit betreft Plan van aanpak accommodatiebeleid (- € 31.000, programma 2), Verduurzaming schoolgebouwen en MFA's (- € 46.000, programma 1), Project Gezond in de Stad - (€ 27.000), lagere bijdrage frictiekosten (- € 44.000), hogere dotatie toevoeging rente - (€ 13.000), en overschot reserve MUG-herindeling (- € 26.000) .

-187

I

Reserve Jeugd & Wmo

Lagere onttrekking uit de reserve Jeugd & Wmo, omdat het tekort op Sociaal domein lager is dan we verwacht hadden.

-85

I

Reserve opleidingen personeel

Het tekort opleidingsbudget 2017 (dit staat op de kostenplaats Bedrijfsvoering) van € 9.955 is onttrokken aan de reserve opleidingen personeel.

10

I

Reserve Lopende projecten

Dit verschil is veroorzaakt door diverse mutaties. Zo is er sprake van een lagere onttrekking door lagere lasten op diverse producten/projecten. Dit betreft toeristische bebording - (€ 40.000) en inrichting Wmo-ruimtes (- € 42.000). Daarnaast zijn er ook onttrekkingen gedaan in verband met de lasten of het afronden van projecten. Dit betreft herindeling MUG (€ 204.000), project Heerbaan/Kastanjeplein (€ 128.000), herstel Filosofenbeek Beek (€ 10.000), rotonde Zevenheuvelenweg (€ 132.000), centrum Beek (€ 21.000), centrumonwikkeling vm. Millingen aan de Rijn (€ 241.000) en SEV (€ 273.000). Ook is de restant subsidie voor het Bevrijdingsmuseum overgeheveld van de algemene reserve naar de reserve lopende projecten - (€ 518.000). Daarnaast is voor een aantal budgetten bij de Najaarsnota 2017 aangegeven dat deze gestort worden in de reserve lopende projecten, omdat de betreffende projecten niet zijn afgerond in 2017. Per saldo gaat het om een bedrag van € 472.600 voor kosten verhoogde instroom asielzoekers (€ 175.000), kindpakket bijzondere bijstand (€ 118.000), wandelpadennetwerk (€ 9.600), Kadernota Toerisme (€ 65.000), duurzaamheid/ energievisie (€ 60.000) en onderhoud zwembad de Lubert (€ 45.000).

-63

I

Reserve rekeningresultaten

Er was geen onttrekking nodig als gevolg van het positieve saldo.

-628

I

Reserve exploitatietekort Den Ienloop

Bijdrage uit reserve ter dekking van het exploitatietetekort Den Ienloop.

56

I

Reserve ODRN

De hogere bijdrage aan de ODRN en de hogere opbrengst van de bouwleges resulteren per saldo in een lager bedrag dat we uit de reserve halen. Dit betekent een nadeel op deze post.

-40

I

Reserve Groenblauwe diensten

De toevoeging aan deze reserve is hoger dan geraamd, maar ook de onttrekking uit deze reserve is lager dan geraamd.

-4

I

Reserve Natuur en landschap

Betreft dotatie aan de reserve Natuur en landschap in plaats van een onttrekking

-42

I

Reserve Parkeergarage

Er was een bijdrage parkeergarage geraamd van € 81.000, dit was werkelijk € 126.000.

45

I

Afrondingsverschillen

-4

I

Saldo

-942