Begrotingsrechtmatigheid

De begrotingsrechtmatigheid bekijken we binnen het totaal van een programma. Volgens het Platform Rechtmatigheid hoeven we alleen de lastenkant in de rechtmatigheidstoets voor het begrotingscriterium te betrekken. Volgens de bepalingen in artikel 189, lid 3 van de Gemeentewet is alleen voor de lasten een begroot maximum vastgelegd.
Het Normenkader is daar ook op gericht. De gemeenteraad autoriseert het college op programmaniveau. Blijven de lasten binnen het totaal van het programma dan zijn deze rechtmatig. De mutaties en (afwijkende) activiteiten die zich binnen een programma hebben voorgedaan zijn toegelicht in het verslag over de uitvoering van de programma's.

Hiermee rekening houdend ontstaat het volgende beeld.
V = onrechtmatig maar telt niet mee in oordeel
X = onrechtmatig en telt wel mee in oordeel

Programma 1 Inwoner
Geen overschrijding van het lastenbudget van dit programma.

Programma 2 Onze buurt
Geen overschrijding van het lastenbudget van dit programma.

Programma 3 Onze gemeente
Er is een overschrijding van het lastenbudget van dit programma.
V = de overschrijding is ontstaan door:

 • een extra storting in de voorziening voor wethouderspensioenen.
 • een kredietbijdrage aan het Herindelingskrediet die is verwerkt in de exploitatie. Hier staat een bijdrage uit de reserve lopende projecten tegenover.
 • doorbetaling van de ISV-subsidie Centrumplan Millingen aan de Rijn. Hier staat subsidie van de provincie tegenover.
 • een hogere doorbelasting van salariskosten en inhuurkosten. Dit levert voordelen op   binnen de overige programma's.
 • de mutatie in de boekwaarde van de complexen van de grondexploitatie. Bij de baten staat hier een hoger bedrag dan begroot tegenover.
 • dotatie voorziening grondexploitatie is niet geraamd, maar op basis van de actualisatie van de grondexploitaties wel geboekt.

Programma Ons geld
Er is een overschrijding van het lastenbudget van dit programma.
V = de overschrijding is ontstaan door:

 • het rentepercentage dat op begrotingsbasis is berekend is bijgesteld van 1,50% naar 1,64%. Dit leidt tot een hogere last van de rente eigen financieringsmiddelen. Dit is een administratieve overschrijding.
 • dotatie aan de reserve lopende projecten voor projecten die niet afgerond zijn. Dit levert voordelen op binnen de andere programma's.

Programma Overhead
Er is een overschrijding van het lastenbudget van dit programma.
V = de overschrijding is ontstaan door:

 • een extra storting in de voorziening voor voormalig personeel.
 • hogere doorbelasting kostenverdeling onder andere doordat er minder uren worden doorberekend aan projecten dan voorzien.

Overschrijding kredieten
Project Aanleg Riolering Vlietberg
Er is een overschrijding van het budget van € 191.000. Hiervoor zijn de volgende oorzaken aan te geven:

 • meer interne uren en externe voorbereidingskosten vanwege de complexiteit van het werk en ongebruikelijke procedures.
 • hogere uitvoeringskosten door begeleid ontgraven vanwege het milieu en gevonden niet-gesprongen explosieven en puin.
 • kosten stillegging/vertraging werkzaamheden.
 • kosten sanering.

Een evaluatienota is gereed en komt ter informatie in de gemeenteraad.