Wet normering Topinkomens

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is
op 1 januari 2013 in werking getreden. Het doel van deze wet is het tegengaan van bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi) publieke sector.
Op grond van de WNT mag in 2017 het inkomen van topfunctionarissen in de (semi) publieke sector maximaal 100% van het ministersalaris zijn. Dat komt in 2017 neer op
€ 181.000, inclusief belaste kostenvergoedingen en pensioenbijdrage werkgever.
Als topfunctionaris worden expliciet genoemd: de secretaris en de griffier.

Bovengenoemd maximum wordt jaarlijks bij ministeriële regeling vastgesteld. De onderdelen vormen communicerende vaten. Dat wil zeggen dat een topfunctionaris in 2017 alleen boven het maximuminkomen komt als  de som van de drie onderdelen meer bedraagt dan € 181.000.

De gemeente Berg en Dal heeft in 2017 geen bezoldiging verstrekt aan functionarissen die hoger is dan de maximale norm.

1. Bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking.

Looijen J.W.

v.d. Velde E. *

v.Workum J.A.M.

2016

2017

2017

2016

2017

2016

2017

Functiegegevens

Gemeente- secretaris

Gemeente- secretaris

Adviseur directie

Directeur Bedrijfsvoering

Gemeente- secretaris

Griffier

Griffier

Aanvang en einde functievervulling

1/1 - 31/12

1/1 - 31/3

1/4 - 31/12

1/1 - 31/12

1/4 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

1,00

1,00

0,67

1,00

1,00

0,80

0,80

Gewezen topfunctionaris?

nee

nee

ja

nee

nee

nee

nee

(Fictieve) dienstbetrekking?

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Individueel WNT- maximum*

179.000

45.250

n.v.t.

179.000

181.000

159.310

144.800

Beloning en belastbare onkostenverg

110.886

22.034

66.102

103.662

100.448

77.252

65.340

Beloningen betaalbaar op termijn

13.750

4.067

12.201

12.371

14.600

8.644

10.325

Subtotaal

124.636

26.101

78.303

116.033

115.048

85.896

75.665

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

0

0

0

0

0

0

0

Totaal bezoldiging

124.636

26.101

78.303

116.033

115.048

85.896

75.665

*1 De bedragen van dhr v.d. Velde zijn voor een geheel jaar berekend. In de periode 1/1 - 31/3 in 2017 was zijn functie Directeur Bedrijfsvoering.
*2 waarbij: y = individueel WNT-maximum, x = voor instelling geldend WNT-bezoldigingsmaximum, a = deeltijdfactor (maximaal 1,0 fte) en b = functieduur in kalenderdagen.